สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ร่วมทำ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ...

Admin |  2019-07-04 15:31:39 |  2236 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ร่างนี้ผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกฏหมาย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ แบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดทั่วไป ข้อ 1-2
2. หมวด 1 สาขาที่ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 3
3. หมวด 2 การฝึกอบรมและการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ข้อ 4-9
4. หมวด 3 การยื่นคำขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 10-11
5. หมวด 4 การสอบและการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 12-17
6. หมวด 5 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ข้อ 18-22
7. หมวด 6 อักษรย่อของหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 23-24
8. หมวด 7 การแปลหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร ข้อ 25-26
9. หมวด 8 ค่าธรรมเนียม ข้อ 27 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuMjMm-3HFk950ayjX7fDpzixxKidhW_lTSO8JnvFJmse8WA/viewform?vc=0&c=0&w=1

ดูเนื้อหาร่าง ได้ที่เอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
(ร่าง)ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ..pdf ( Filesize : 215 KB )