สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

( 36-2562) ประกาศ เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ

Admin |  2019-08-20 13:39:07 |  2662 |  0 |  0 

MTC logo.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

ที่ 36/2562

เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ

สำหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 6)

                    ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีในอนุญาตหมดอายุ หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำหรับบุคคลที่ต้องรับการประเมินความรู้ ความสามารถ แล้วนั้นสภาเทคนิคการแพทย์ มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง การประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สำหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (ครั้งที่ 6) ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

                             เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีหลักฐานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนถึงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

                    ข้อ 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร

ดาวโหลดคำขอได้ที่ www.mtc.or.th, www.mtcouncil.org และส่งแบบคำขอ สทนพ.23 ใบตอบรับการเข้าสอบทางอีเมล์mtexpirelicens@gmail.com

ข้อ 3. กำหนดปิดรับสมัคร

         วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.

ข้อ 4. วัน เวลา และสถานที่สอบ  

                               วันที่ 19 กันยายน 2562 นี้ เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อ 5. วิชาที่สอบ
         1. วิชากฎหมาย (พระราชบัญญัติวิชาชีพ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
         2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
         3. การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

ข้อ 6. เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ
         บัตรประจำตัวประชาชน และ ดินสอดำ 2 บี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ลายเซ็น อ ยุพา.png

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

    

 

รายการไฟล์แนบ :
33-62 ประกาศ ประเมินความรู้ ประเกท 3.1 กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 5.pdf ( Filesize : 85 KB )
34-62 ประกาศ ประเมินความรู้ ประเภท 3.2 กรณีใบอนุญาตหมดอายุ คะแนนน้อยกว่า 50 ครั้งที่ 2.pdf ( Filesize : 84 KB )
35-62 ประกาศ ประเมินความรู้ ประเภท 3.3 กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ไม่มีคะแนน ครั้งที่ 2.pdf ( Filesize : 82 KB )