สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

(2-2562 ) ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2-2562

Admin |  2019-08-16 10:22:35 |  6329 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

ที่ 37/2562

เรื่อง ผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทตนิคการแพทย์

ครั้งที่ 2/2562

          ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ทั้งมห่วิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน ผู้เข้าสอบ 1027 คน นั้น

          บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2/2562 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่ผู้สอบผ่านจำนวน 791 คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ตามเอกสารแนบ)

 

*** สำหรับผู้สอบผ่านกรุณาปฏิบัติตามประกาศแนบ โดยการยื่นขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จะสมบูรณ์เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเอกสารหลักฐาน ตามเอกสารประกาศข้อ 1 และข้อ 2 (กรณีประสงค์จะขอหนังสือรับรอง) เรียบร้อยแล้ว

*** สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ สภาเทคนิคการแพทย์จะส่งผล โดยมีผลสอบแยกตามรายวิชา ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ หรือสามารถดูได้ที่ http://www.mtc.or.th/exam1.php โดย login user เลขที่บัตรประชาชน Password เลขที่ประจำตัวสอบ หรือตามที่ตนเองกำหนดไว้ และโปรดศึกษาเงื่อนไขการสอบจากเว็ปไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสต่อไป

          จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้ง 2-2562.pdf ( Filesize : 983 KB )
สทนพ.1.pdf ( Filesize : 176 KB )
สทนพ 9-62 คำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน.doc ( Filesize : 144 KB )
สทนพ 7-62 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต.doc ( Filesize : 171 KB )