สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

international conference of the 40 th Anniversary of AMS-KKU Forndation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium โครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Admin |  2019-08-20 18:48:13 |  1983 |  0 |  0 

ประชาสัมพันธ์ 

โครงการประชุมวิชาการ international conference of the 40 th Anniversary of AMS-KKU Forndation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

เอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการ https://drive.google.com/file/d/1WtlAyomzsW7Q8s7IIXNWgpZyUMThHjBs/view?usp=sharing

โครงการ  มข.jpg

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ขอ้มูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis (SURVI) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสดศรี 1 ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

เอกสารโครงการ https://drive.google.com/file/d/1pXzRrNTTb23srSo9-LfGRrhBJYCQTMcM/view?usp=sharing

รายการไฟล์แนบ :
โครงการประชุมวิชาการ international conference มข..pdf ( Filesize : 679 KB )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รพ.พระมงกุฏ.pdf ( Filesize : 780 KB )