สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

(3-2562 ) ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 40/2562 เรื่อง การรับสมัครและสอบวัดความรู้ที่ 3/2562

Admin |  2019-09-06 14:33:21 |  2509 |  0 |  0 

      ประกาศสอบ 3-2562.jpg

- สนามสอบส่วนกลาง: ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

- สนามสอบภูมิภาค: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น          

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

ลายเซ็นนายก1.jpg

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2562.pdf ( Filesize : 133 KB )
สนทพ.๖-๑๗ (สอบพร้อมใบรับรองแพทย์).doc ( Filesize : 74 KB )