สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

14112562 ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-11-14 10:47:41 |  2306 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์  ที่ 45/2562 

เรื่อง 

ขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

 

อาศัยอำนาจตามมาตราตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2562 ออกประกาศขั้นตอนการขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ตามเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศที่ 45.pdf ( Filesize : 54 KB )