สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

หลักสูตรการอบรมประจำปี 2563 โดยสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-12-02 17:24:33 |  5657 |  0 |  0 

หลักสูตรการอบรมประจำปี 2563

จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2560 จำนวน 4 หลักสูตร


ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์   ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 หลักสูตรในปี  พ.ศ.2562-2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย 
 1. MTC-LA-01 : มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ  
 2. MTC-LA-02 : เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  2560 
 3. MTC-LA-08 plus : การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบั ติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  2560
 4. MTC-LA-09 : เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ 

สรุปอบรม 2563 .jpg

โดยท่านสามารถ ดาวโหลดเอกสาร

- หนังสือเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

- รายละเอียดโครงการอบรมต่างๆ ได้

- และเมื่อประกาศเปิดรับสมัคร ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ web: http://www.mtc.or.th

รายการไฟล์แนบ :
เชิญเข้าอบรม MTC-LA 2563 .pdf ( Filesize : 127 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 01 cmte.pdf ( Filesize : 96 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 02 cmte.pdf ( Filesize : 81 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 08 PLus cmte.pdf ( Filesize : 101 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 09 cmte.pdf ( Filesize : 97 KB )
สรุปอบรม 2563.pdf ( Filesize : 33 KB )