สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

01132563 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล

Admin |  2020-01-13 22:33:10 |  4906 |  0 |  0 

 

 

โลโก้สภา.jpg

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ" นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและลดความแออัดของบริการสุขภาพ"

สภา7.jpg

 

รัฐมนตรีมอบนโยบาย
วันนี้ (13 มกราคม 2563) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้สภา9.jpgรับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ" นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและลดความแออัดของบริการสุขภาพ"  หลังจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ" บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ" โดยมี รศ.ทนพญ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร. ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ศ.ดร.ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีผู้ผลิต และ ......รองเลขาธิการ สปสช.  เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา
และในช่วงบ่าย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และนพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ได้ร่วมกันเสวนาและนำเสนอ รูปแบบลดความแออัดของบริการด้านเทคนิคการแพทย์ และในช่วงเวลาท้ายสุดของงานประชุม เป็นการอภิปราย เรื่อง"เครือข่ายเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเขตบริการสุขภาพ" โดยมี ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ทนพญ. จริยา ผดุงพัฒโนดม และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด เป็นผู้เข้าร่วมอภิปราย
มนตรีมอบนโยบาย
วันนี้ (13 มกราคม 2563) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ" นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและลดความแออัดของบริการสุขภาพ"  หลังจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ" บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ" โดยมี รศ.ทนพญ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร. ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ศ.ดร.ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีผู้ผลิต และ ......รองเลขาธิการ สปสช.  เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา
และในช่วงบ่าย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม และนพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ได้ร่วมกันเสวนาและนำเสนอ รูปแบบลดความแออัดของบริการด้านเทคนิคการแพทย์ และในช่วงเวลาท้ายสุดของงานประชุม เป็นการอภิปราย เรื่อง"เครือข่ายเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเขตบริการสุขภาพ" โดยมี ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ทนพญ. จริยา ผดุงพัฒโนดม และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด เป็นผู้เข้าร่วมอภิปราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแช

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุม ตอนหนึ่งว่า จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เช่นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเกิดโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแอดอัด ลดระยะเวลาการรอคอย งานที่กล่าวมาทั้งหมด นักเทคนิคการแพทย์ที่มีจำนวนอยู่ 19,000 คน มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบสุขภาพของประเทศไทย ในโอกาสอันดียิ่งที่ได้รวมพลังกันในวันนี้ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอมอบนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและลดความแออัด เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการทุกภาคส่วน

ความคาดหวังต่อนักเทคนิคการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพของประเทศ

  1. พัฒนาบุคคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

  2. ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีคุณภาพมาตรฐาน​เดียวกัน ทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

  3. ก้าวให้ทันเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมในงานที่รับผิดชอบ สร้างความสามารถในการแข่งขัน

  4. เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub)

  5. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ นักเทคนิคการแพทย์เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ในรพ.สต. และร่วมดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ในด้านส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครอง

  6. ร่วมกับสหวิชาชีพในการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สภา9.jpg

 

สภา10.jpg

หลังจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ "บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ" โดยมี รศ.ทนพญ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ดร. ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ศ.ดร.ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีผู้ผลิต และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช.  เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา

สภา2.jpg

นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงข้อมูลภาพรวมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 19,055 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 15,277 ราย แบ่งเป็นเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ ภาครัฐ 5,232 ราย (กสธ 4,445 ราย) ภาคเอกชน 2,029 ราย ทั้งนี้นายกสภาฯ ได้กล่าวถึงบทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ ดังนี้

1. การเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงบริการด้านเทคนิคการแพทย์ และการเพิ่มศักยภาพคลินิคเทคนิคการแพทย์ เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยของบริการด้านเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ *MT Clinic Laboratory Sevice

     * การกระจายคลินิกเทคนิคการแพทย์ระดับจังหวัด ทั่วประเทศ 592 แห่ง กรุงเทพฯ 74 แห่ง ต่างจังหวัด 521 แห่ง

     * การกระจายคลินิกเทคนิคการแพทย์ระดับอำเภอ กรุงเทพฯ 74 แห่ง ใน 38 เขต ต่างจังหวัด 521 แห่ง กระจายอยู่ใน 226 อำเภอ

2. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เฝ้าระวังสุขภาพประชชนทุกช่วงวัย และเตรียมรับสังคมสูงวัย

     * Excellence Health Promotion Hospital

     * Preventive Medicine

     * Health informatics/Big Data

3. การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ คัดกรองโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และการจัดการเชื้อดื้อยา

     *TB / Malaria / HIV/Syphilis/Viral Hepatitis

     * Antimocrobial Resistance (AMR)

4. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์

     * Genomics/ Precision Medicine

     * Innovation Research / Invitro Fertilization:IVF

5. การพัฒนาศักยภาพงานบริการโลหิตที่ปลอดภัย ทันเวลา ลดความสูญเปล่าและการใช้เลือดที่เหมาะสม

     * Strong Network Cooperation / Appropriate Blood Use

6. การพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย ( Medical Hub)

     * International Medical Laboratory Standard / Professional Excellence / Communication Development

7. การพัฒนาการบริหารจัดการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเหมาะสมคุ้มค่า

     * SMART LAB SMART USE

นายกสภาฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สภาเทคนิคการแพทย์ "มุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนา การบริการด้านเทคนิคการแพทย์ สู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน"

สภา6.jpg

และในช่วงบ่าย พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ได้ร่วมกันเสวนาและนำเสนอ รูปแบบลดความแออัดของบริการด้านเทคนิคการแพทย์  และนพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงการเพิ่ม Productivity โดยใช้แนวคิดการลดขั้นตอนโดยใช้ LEAN เพิ่มเวลาการให้บริการนอกเวลาราชการ ปรับปรุงระบบการให้บริการ OPD LAB การใช้ Total Laboratory Automation 

สภา11.jpg

แนวทางลดความแอดอัดตามแนวความคิดของ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Slide1.JPG

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Slide4.JPG

และในช่วงเวลาท้ายสุดของงานประชุม เป็นการอภิปราย เรื่อง"เครือข่ายเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเขตบริการสุขภาพ" โดยมี ทนพญ.สมพิศ ปินะเก กล่าวถึงโครงสร้างเครือข่ายเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่เอื้อต่อการสนับสนุนนโยบาย ทนพญ. จริยา ผดุงพัฒโนดม  และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด เป็นผู้เข้าร่วมอภิปราย

สภา3.jpg

สภา4.jpg