สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข คนใหม่แล้ว

Admin |  2005-11-01 00:00:00 |  1501 |  0 |  0 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2548 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2548 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลฯ ว่า นายสุชัย  เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 ความเป็นรัฐมนตรีจึงสิ้นสุดลง ตามที่ลาออก และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 201 และ มาตรา 217 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ นายพินิจ  จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ นายสุชัย  เจริญรัตนกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 เป็นปีที่ 60 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตำรวจโททักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี