สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

02132020 อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

Admin |  2020-02-13 10:11:35 |  1088 |  0 |  0 

 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

อนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ดำเนินการส่งออกบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

 โดยในเอกสารที่สมาชิกจะได้รับ มีคำชี้แจง ขอให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อ่านคำชี้เแจงให้ครบทุกข้อก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง 

                          ข้อ 1 ข้อแนะนำ

                          ข้อ 2 ข้อห้าม

                          ข้อ 3 บัตรเสีย

 

บัตร.jpg

ทำเครื่องหมาย X เท่านั้น เครื่องหมายอื่นถือเป็นบัตรเสีย

เลือกผู้สมัครเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน 12 คน

ลงลายมือชื่อ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ส่งบัตรเลือกตั้งมายังสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

กำหนดปิดหีบบัตรเลือกตั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 16.30น.

 

ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง

กาบัตร.jpg

*** ผู้ลงคะแนนเสียงที่เลือกวิธีการลงคะแนนแบบออนไลน์ (E-Vote)

ระบบจะเริ่มเปิดให้โหวตได้ในวันที่ 4 - 17 มีนาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 (พ.ศ.2563- พ.ศ.2566)

ผ่านระบบไปรษณีย์ จำนวน 11,391 ราย ตรวจสอบได้ตามลิ้งค์แนบ  https://drive.google.com/file/d/1ggDBV34KuVNhqDz1zVQiRBxiBl6a21qj/view?usp=sharing

ผ่านระบบออนไลน์ (E-Voting) จำนวน 7,658 ราย ตรวจสอบได้ตามลิ้งค์แนบ https://drive.google.com/file/d/1wN2HN-Bwrtu9lNQKoFYYEB9rX8jZB8TX/view?usp=sharing

หากไม่มีรายชื่อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ติดต่อนางสาววัชรี คิดขยัน เปอร์โทรศัพท์ 09 2849 8510 ในวันและเวลาราชการ

 

ภาพบรรยากาศการดำเนินการส่งออก

ภาพ.jpg

 

ภาพ1.jpg

 

ข้อมูลจากอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการเทคนิคการแพทย์

13 กุมภาพันธ์ 2563