สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาฯ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดสตูล เขต 2

Admin |  2005-11-02 00:00:00 |  1129 |  0 |  0 
 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548  ผศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮอชาลี ม่าเหร็ม เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เขต 2  ในการเลือกตั้งซ่อม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา มีใจความโดยสรุปว่า สภาฯ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้  วิชาชีพเทคนิคการแพทย์แม้ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักและไม่ทราบบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์  การที่มีเทคนิคการแพทย์ เข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอาจมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ต่อประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะในวงการสาธารณสุข  พร้อมกันนี้สภาฯ ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสภาฯ  ในอันที่จะส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการประกอบวิชาชีพ ควบคุม กำกับ ดูแลและกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพยิ่งขึ้นไป