สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19

Admin |  2020-03-09 20:07:29 |  4954 |  0 |  0 
คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19 เพื่อการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อSARS-CoV-2 (COVID19) และการให้บริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ทั่วไป (Routine lab)แก่ผู้ป่วยสงสัย COVID-19เพื่อการรักษาในโรงพยาบาล
 
ดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DtVcw4TSvm3jiJ0TyaiR0kjyxF4jLM5U/view?usp=sharing
              
โดย ดร.สุมนมาลย์ อุทยมกุล
บุษกร สันติสุขลาภผล
ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
เครือข่ายเทคนิคการแพทยเ์พื่อผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย
 
รายการไฟล์แนบ :
Lab Practice for PUI COVID19 630306-2.pdf ( Filesize : 545 KB )