สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

กรมบัญชีกลางประกาศ!!! ขอตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

Admin |  2020-03-12 08:53:32 |  2323 |  0 |  0 

กรมบัญชีกลาง.jpg

กรมบัญชีกลาง1.jpg