สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 6/2563 เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2563

Admin |  2020-03-31 18:45:11 |  6190 |  0 |  0 

สมัครสอบ 2-2563.jpg

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการสมัครสอบ Online

  • ผู้สมัครสอบความรู้ทุกคนต้องสมัครสอบความรู้ในระบบ Online ที่ www.mtc.or.th เมนูการสมัครสอบความรู้ฯ

  • หลังจากสมัครสอบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานคำขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชสชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ชุดตามแบบ สทนพ.6 พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายละเอียดแนบ และสำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียม (ไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านวิธีอื่นๆ) มายังสภาเทคนิคการแพทย์ด้วยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS ) ตามที่อยู่: สภาเทคนิคการแพทย์ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ www.mtc.or.th

วัน เวลา และสถานที่สอบ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สภาเทคนิคการแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และห่วงใยผู้สมัครสอบทุกคน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงขอจัดสอบเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และจะแจ้ง วัน เวลา สถานที่สอบ ล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์

กำหนดการสอบดังต่อไปนี้
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อสอบฉบับที่ 1 (101)
เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบข้อสอบฉบับที่ 2 (102)

ประกาศผลสอบ
สภาเทคนิคการแพทย์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากได้ดำเนินการจัดสอบความรู้ฯ แล้ว ทางเว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ http://www.mtc.or.th (ไม่แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์)

 

รายการไฟล์แนบ :
03312020ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2-2563.pdf ( Filesize : 98 KB )
03312020คำขอสมัครสอบ สทนพ.6 ,17.pdf ( Filesize : 123 KB )