สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ฝ่ายเลขาธิการขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2005-11-08 00:00:00 |  823 |  0 |  0 
 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบังคับต่างๆรวมถึงร่างข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และได้ส่งร่างดังกล่าวไปให้สภานายกพิเศษ(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน จึงจะสามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ ในขณะนี้เรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและรอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในระหว่างนี้หากผู้ที่สอบผ่านและมีความจำเป็นต้องให้สภาเทคนิคการแพทย์ออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โปรดติตต่อสภา  ทั้งนี้สภาได้ทำหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแนบไปกับใบรับรองเพื่อยืนยันว่าผุ้ที่ได้รับใบรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจริงและสภายังไม่สามารถออกใบอนุญาตตัวจริงให้ได้
         การติดต่อสภาเทคนิคการแพทย์โปรดติดต่อที่ สภาเทคนิคการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1197 ต่อ 605 หรือ 0-6025-9694