สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การปรับปรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-04-21 15:40:29 |  2840 |  0 |  0 

ตามระเบียบที่สำนักงานก.พ. กำหนดไว้เดิม การปรับปรุงตำแหน่งต้องยุบรวมตำแหน่งเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอในการกำหนดตำแหน่งระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการรอบต่อไปของกระทรวงฯ  ทั้งนี้อุปนายกฯ ได้ให้ความเห็นว่าควรทบทวนเสนอสำนักงานก.พ. ใหม่อีกครั้งให้เป็นแบบยกเว้นเช่นเดียวกับนักรังสีการแพทย์ที่สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องมีการยุบรวมตำแหน่ง ทั้งนี้สภาเทคนิคการแพทย์จะนำมาบรรจุในแผนดำเนินการและร่วมมือกับกระทรวงในการดำเนินการต่อไปในเร็วๆ นี้