สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคจำนวน 100,000 คน

Admin |  2020-04-28 15:16:50 |  2240 |  0 |  0 

ในวันที่ 28  เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมฯ ชั้น 4 เวลา 10.00 น. นายกสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย Covid-19 และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มฉบับที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีเทคนิค จำนวน 100,000 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีเทคนิค โดยมีความคุ้มครองจากการเสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสและการดำเนินโรค COVID-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย โดยทายาทตามกฎหมายจะได้รับสินไหมรายละ 1,000,000 บาท กรมธรรม์ฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ในส่วนของ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ แพทยสมาคมฯ จะตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากการรักษาโรค COVID-19 ท่านสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาที่แพทยสมาคมฯ เพื่อรับการพิจารณาช่วยเหลือโดยคณะกรรมการโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ตามหลักฐานที่แสดงเป็นกรณีไป กองทุนนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2564

S__19226672.jpg

S__82288770.jpg