สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศการขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

Admin |  2020-05-19 15:40:36 |  333 |  0 |  0 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติจากการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศดังนี้

๑. หน่วยงานที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ขยายอายุการรับรองต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๖ เดือน

๒. หน่วยงานต่างๆ ที่หมดอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ขยายเวลาการนับรอบการรับรองเมื่อมีการต่ออายุการรับรองจากเดิม ๑ ปี เป็น ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันที่หมดอายุ

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ 23-63 เรื่องขยายเวลารับรอง LA covid-19.pdf ( Filesize : 23 KB )