สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่องผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

Admin |  2020-08-17 10:15:05 |  7506 |  0 |  0 

ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้จัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๙๒๓ คนนั้น

บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวน ๗๔๔ คน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

รายการไฟล์แนบ :
ผลสอบความรู้เพื่อขออนุมัติใบอนุญาต2-2563.pdf ( Filesize : 1 MB )