สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓

Admin |  2020-08-31 13:32:47 |  1741 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการผลิตผล งานการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อนํามาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางานในยุคที่มีโรคอุบัติใหม่ เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับองค์กรโดยร่วมกันระหว่าง ห้องปฏิบัติการและทีมสหวิชาชีพด้านสุขภาพ และระดับเครือข่ายบริการทุกระดับ ทั้งชุมชน จังหวัด และเครือข่าย บริการสุขภาพเขต และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และทีมงานห้องปฏิบัติการท่ัวประเทศมี โอกาสนําผลงานคุณภาพ วิชาการ และนวัตกรรม มาร่วมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ในการ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและตามหลักวิชาการ ทั้งแง่มุมของปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอด รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพและผู้บริหารทุกระดับ

ในการนี้สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเชิญชวนให้นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานท่านส่งผลงานเข้า ร่วมประกวด โดยส่งผลงานถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุก ประเภทจะได้รับเชิญให้มานําเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจําปี ๒๕๖๓ ( Thailand LA forum 2020 ) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อิม แพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
เอกสารหมายเลข 1. New Normal หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก.pdf ( Filesize : 83 KB )
เอกสารหมายเลข 2.ใบสมัคร New Normal 2020.pdf ( Filesize : 137 KB )