สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แจ้งรับความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน จากวาตภัย

Admin |  2020-09-19 11:25:19 |  130 |  0 |  0 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากสภาเทคนิคการแพทย์ผ่านคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
3. ภาพถ่ายความเสียหาย 

ส่งเอกสาร มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์

medtechcouncil@gmail.com 

คณะทำงานจะดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประสงค์สมทบทุนช่วยสมาชิกที่ประสบภัย

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี “สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อผู้ประสบภัย”
เลขที่บัญชี 1420275372

รายการไฟล์แนบ :
แบบคำขอรับความช่วยเหลือ.pdf ( Filesize : 77 KB )