สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลผลงานประกวดห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ปี 2563

Admin |  2020-10-30 10:46:03 |  954 |  0 |  0 

อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และสภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 (Thailand LA Forum 2020) โดยในปีนี้มีหัวข้องานประชุมคือ "คุณภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ (Quality & Safety in New Normal Laboratory) จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานห้องปฏิบัติการวิถีใหม่ ทั้งนี้ได้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 17 ผลงาน และทางคณะอนุกรรมการได้คัดเลือกสามผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลและนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพดังนี้

ประกาศรายชื่อชนะเลิศ .jpg