สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงานปี พ.ศ. 2563

Admin |  2020-11-04 16:29:20 |  454 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ขอออกประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและมาตรฐานการฝึกงานปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
สมรรถนะเทคนิคการแพทย์ 2563-ฉบับปรับปรุง-6-10-63 ลงเว็ป.pdf ( Filesize : 776 KB )