สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ระวังอย่าหลงเชื่อ: ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเจาะเลือด

Admin |  2021-01-22 16:42:04 |  4702 |  0 |  0 

ตามที่ สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับแจ้งจากประชาชน และ ผู้ประกอบวิชาชีพ ว่า มีสถาบันเอกชนหลายแห่งเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจาะเลือด หรือ หลักสูตรผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ กันมาก  และ มีการโฆษณาว่าหากจบหลักสูตรอบรมนี้สามารถมาประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้  หรือ สามารถทำหน้าที่เจาะเลือดผู้ป่วยได้

สภาฯ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องมาให้พี่น้องประชาชนรับทราบ  ดังนี้

1.การอบรมด้านการประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายวิชาชีพบังคับใช้อยู่นั้น  หลักสูตรหรือสถาบันอบรมนั้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและสถาบันจากสภาวิชาชีพก่อน  

หลักสูตร/สถาบันใดที่ไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ถือว่าผิดกฎหมายวิชาชีพนั้น ดังนั้นการจบหลักสูตรจากสถาบันเหล่านี้ไม่สามารถทำการประกอบวิชาชีพได้

2.ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองวุฒิการศึกษา ที่จบจากสถาบันในข้อ 1 นำมาใช้อ้างอิงเพื่อประกอบวิชาชีพไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมาย

3.บุคคลที่จะเจาะเลือดผู้อื่นได้ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ หรือตามกฎหมายวิชาชีพของตนที่กำหนดให้สามารถกระทำการเจาะเลือดผู้อื่นได้ จึงจะทำได้อย่างถูกกฎหมาย (ถ้าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการไปเจาะเลือดผู้อื่นถือว่าผิดกฎหมาย)

4.ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่มีส่วนร่วมในการทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในการเจาะเลือดหรือสอนการประกอบวิชาชีพให้แก่บุคลที่ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย หรือ ประกาศเชิญชวน หรือโฆษณาทางหนึ่งทางใดให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อประชาชนและเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวิชาชีพ  ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนให้มีการทำผิดกฎหมาย   ซึ่งมีความผิดด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ดังนั้น สภาฯ จึงขอแจ้งเตือน ประชาชนและบุตรหลานของท่าน  ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพ อย่าตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ท่านจะสูญเสียเงินทอง  สูญเสียเวลาและชื่อเสียงโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากเมื่อจบหลักสูตรแล้วท่านไม่สามารถปฎิบัติงานอย่างถูกกฎหมายได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสได้ที่โทรศัพท์ 092-8498510

ด้วยความปรารถนาดี

เทคนิคการแพทย์ไทยห่วงไยประชาชน