สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2564

Admin |  2021-01-28 13:12:57 |  1110 |  0 |  0 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการยื่นขอประเมิน คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 มีมติดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่หมดอายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายอายุการรับรองออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หมดอายุ
  2. นับรอบการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่หมดอายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการนับรอบการรับรองเมื่อมีการต่ออายุการรับรองจากเดิม 1 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หมดอายุ
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศขยายเวลารับรอง LA covid-19-2.pdf ( Filesize : 38 KB )