สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๓

Admin |  2021-03-02 18:10:02 |  1048 |  0 |  0 

ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาฯ ที่ต้องการผลักดันให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้รวดเร็วขึ้น สภาฯ ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้และการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาเทคนิคการแพทย์ที่ได้ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้วสามารถสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยเมื่อผ่านการสอบวัดความรู้แล้วสามารถรับใบอนุญาตได้ทันทีหลังได้อนุมัติปริญญาจากทางสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาฯ ทั้งนี้สามารถเก็บคะแนนสอบไว้ได้ไม่เกิน 2 ปี รายละเอียดในเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
ข้อบังคับสภาเทคนิคการเเพทย์ ว่าด้วยการสอ.PDF ( Filesize : 84 KB )