สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้ง ๑/๒๕๖๔

Admin |  2021-03-09 12:53:10 |  1850 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเทคนิคการแพทย์และผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่สภาฯ รับรองและลงทะเบียนครบตามหลักสูตรแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ การสอบจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสอบพร้อมใบสมัครและเอกสารในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
คำขอสมัครสอบ สทนพ.6 ,17.pdf ( Filesize : 124 KB )
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ ครั้งที่ 1-2564.pdf ( Filesize : 114 KB )