สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศขยายเวลารับสมัครการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ

Admin |  2021-04-20 16:12:43 |  1069 |  0 |  0 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ สภาเทคนิคการแพทย์ขยายเวลารับสมัครการสอบความรู้จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และสามารถแจ้งความประสงค์การขอย้ายสนามสอบได้ที่สภาฯ โดยกรอกแบบฟอร์มที่สภาฯ ส่งไปให้และแสกนส่งมาที่อีเมล medtechcouncil@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดคุณสัมบัติผู้สมัครสอบและอื่น ๆ ในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ขยายเวลากา.pdf ( Filesize : 136 KB )