สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

Admin |  2021-04-20 16:45:36 |  955 |  0 |  0 

เนื่องด้วยข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หมวด ๓ ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ ข้อ ๑๐ ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาฯ จึงออกประกาศมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพได้ปฏิบัติตามซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รายการไฟล์แนบ :
T_0035.PDF ( Filesize : 87 KB )