สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อและข้อมูลหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง (16 หน่วยกิต) ที่ได้รับการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์ จัดโดยสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

Admin |  2021-04-22 18:08:53 |  1368 |  0 |  0 

เนื่องจากปัจจบันมีหลักสูตรเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์ 16 หน่วยกิต จัดโดยสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จำนวนหลายหลักสูตร สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์จึงได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและนักเทคนิคการแพทย์นำไปใช้วางแผนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพต่อไป

รายการไฟล์แนบ :
222 สภาคณบดี ขอส่งข้อมูลหลักสูตร16หน่วยกิต.pdf ( Filesize : 400 KB )