สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ

Admin |  2021-05-25 23:14:01 |  1071 |  0 |  0 

 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง  การขยายเวลาการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ในสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID – 19

 

                    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการยื่นขอประเมิน คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีมติดังนี้

                    ขยายระยะเวลาการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ    ที่หมดอายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หมดอายุ  

 

สามาถดาวโหลดประกาศได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

รายการไฟล์แนบ :
la 24-05-64.pdf ( Filesize : 37 KB )