สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตรวจ LA Online

Admin |  2021-06-04 13:28:38 |  3033 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง  ตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

แบบออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การระบาดของ โรค COVID – 19

 

                    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหม่ของ โรค COVID – 19 เป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานที่ต้องการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการแบบต่อเนื่อง (Re-LA)  ทางอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงมีมติดังนี้

 

                     ให้ทำการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์แบบออนไลน์ (Online)  ให้กับหน่วยงานที่สมัครใจและแสดงความจำนงยื่นเอกสารขอรับการตรวจประเมินโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

รายการไฟล์แนบ :
LA online covid.pdf ( Filesize : 110 KB )