สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการตรวจ ATK และการเก็บ NPS นอกสถานพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิกเทคนิคการแพทย์)

Admin |  2021-09-06 11:11:15 |  3015 |  0 |  0 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการให้บริการตรวจ ATK และการเก็บ NPS นอกสถานพยาบาล (โรงพยาบาล/คลินิกเทคนิคการแพทย์) ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้มีหนังสือหารือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 ประเด็น และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตอบข้อหารือแล้วสรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1) ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจ ATK หรือเก็บ NPS ในสถานประกอบการโรงงานที่มีสถานพยาบาลไว้บริการเป็นสวัสดิการได้ ตามข้อ 4(1)(ข) ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อดังกล่าว

ประเด็นที่ 2)ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สามารถตรวจ ATK หรือเก็บ NPS ที่บ้านของผู้ป่วยได้ ตามข้อ 4(4) ทั้งนี้ต้องกระทำภายใต้การดำเนินการของโรงพยาบาล/คลินิกเทคนิคการแพทย์ และต้องดำเนินการตามแนวทางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
486 แทงเรื่องแล้ว สบส ตอบหารือกรณีสถานพยาบา.pdf ( Filesize : 883 KB )