สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องกรรมการวาระที่ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Admin |  2021-09-08 17:37:37 |  1010 |  0 |  0 

ตามบทบัญญัติในมาตรา 14 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 สภาเทคนิคการแพทย์ ขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563 2566 แทน ตําแหน่งที่ว่างลง ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กรรมการโดยตําแหน่ง

2. นาวาโทเศรษฐพงศ์ ธิมาหาร กรรมการจากการเลือกตั้ง

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ กรรมการ อ.พิทักษ์ นายเศรษฐพงษ์ 30 กค.64.pdf ( Filesize : 65 KB )