สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศปรับอัตราค่าตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์สำหรับหน่วยงานที่ตรวจแบบ Online

Admin |  2021-09-27 11:27:03 |  706 |  0 |  0 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเหตุให้การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความไม่สะดวกในการลงพื้นที่ ทางสภา เทคนิคการแพทย์จึงเพ่ิมช่องทางการตรวจประเมินในรูปแบบ Online ให้แก่หน่วยงานท่ีประสงค์ขอตรวจ ประเมินโดยรูปแบบการตรวจประเมินนี้จะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการสภา เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีมติ ให้เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ ประเมินแบบ Online แห่งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รายละเอียดในเอกสารแนบ 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ ปรับอัตราค่าตรวจปะเมิน LA Online.pdf ( Filesize : 133 KB )