สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประชาสัมพันธ์โครงการนักเทคนิคการแพทย์ New Normal in COVID-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง

Admin |  2021-10-19 14:19:59 |  14528 |  0 |  0 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี ที่นักเทคนิคการแพทย์ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตและการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ อนุกรรมการศึกษาต่อเนื่องและคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการ นักเทคนิคการแพทย์ New Normal in COVID-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมยุค New Normal ให้มีกำลังใจ สู้ต่อไปและนำความรู้ทางวิชาชีพมาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยอนุมัติคะแนนการศึกษ่ต่อเนื่องให้กับนักเทคนิคการแพทย์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดการอนุมัติคะแนนดังเอกสารแนบ

ผู้ที่ต้องการรับอนุมัติคะแนนต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์จะแจ้งให้ทราบต่อไป เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564

รายการไฟล์แนบ :
โครงการ นักเทคนิคการแพทย์ New Normal in Covid-19 edit 19-10-2564.pdf ( Filesize : 62 KB )