สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548

Admin |  2005-12-21 00:00:00 |  695 |  0 |  0 
 

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2548

 

                การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 13/2548 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

                1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

                    ตามร่าง พรบ. ดังกล่าว ให้มีการจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามพรบ. นี้

                ร่าง พรบ.สถาบันพระบรมราชชนก ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว รายละเอียดดูใน file ที่แนบ

 

                2. การอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

                    ที่ประชุมอนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 3/2548 จำนวน 15 คน

 

                3. ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

                  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ.... และร่างข้อบังคับว่าสภาเทคนิคการแพทย์ด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ...

                   ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์จำนวน 2 ฉบับและให้คณะ กรรมการนำร่างกลับไปศึกษารวมถึงการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยร่างพิจารณาดังกล่าวได้แก่ ร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

 

                4. เรื่องจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

                    นางคมเนตร เตียงพิทยากร ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ในเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รายงานถึงกิจกรรมของเครือข่ายในการรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่  ได้แก่ การสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันกำหนดเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบสำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพ สำหรับใช้สอนในสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ให้เทคนิคการแพทย์ร่วมมือกันรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มประชาชน ที่มารับบริการทางเทคนิคการ แพทย์ รายละเอียดอ่านได้จากคอลัมน์ ?ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่?

 

                5. โครงการสัมมนาการพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ

                   สภาเทคนิคการแพทย์มีโครงการจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2549 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบแนวทาง นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับทราบสถานการณ์ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการกระจายตัวของนักเทคนิคการแพทย์ และร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการ Megaproject และ Excellent center สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ผู้แทนจากสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนนักเทคนิคการแพทย์จากภาคเอกชน

 

                6.  แนวทางพัฒนาระบบคุณภาพและการกำหนดใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

                  นางวรรรณิกา มโนรมย์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้เสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึงบทบาทของสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานวิชาชีพ ที่ประชุมสภาเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนำเสนอดังนี้

                    1.ให้สภาเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่

                         1.1 ประกาศใช้มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เป็นมาตรฐานหลักของห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์ในประเทศไทย ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่งและนักเทคนิคการแพทย์ทุกคนทราบ

                        1.2 สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในระบบคุณภาพ

                        1.3 พิจารณาอนุมัติหัวข้อวิชาระบบคุณภาพ     ที่จะดำเนินการในหลักสูตรเทคนิคการ แพทย์ การจัดฝึกอบรมโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                        1.4 ดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โดยประสาน งานกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)

                        1.5  พิจารณาผลสรุปการตรวจเยี่ยมสำรวจประจำปีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป

                2. ให้สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่

                       2.1 จัดฝึกอบรม พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ จัดทำแผนการฝึกอบรมเสนอเพื่อให้ผ่านการพิจารณาของสภาเทคนิคการแพทย์

                     2.2  ประสานการทำงานของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

 

                7.  แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์เป็นระดับสูงขึ้น

                     ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์เป็นระดับสูงขึ้นทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ สายงานเทคนิคการแพทย์ โดยขอกำหนดตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จากนักเทคนิคการแพทย์ 8 วช. เป็นนักเทคนิคการแพทย์ 9 วช. และจากนักเทคนิคการแพทย์ 7 วช. เป็น นักเทคนิคการแพทย์ 8 วช. ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณา และดำเนินการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

                8.  แผนอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์

                  กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแผนอัตรากำลังสำหรับวิชาชีพต่างๆ ตาม GIS ในระยะ 5 ปี ในส่วนของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กรอบอัตรากำลังของเทคนิคการแพทย์ในระยะ 5 ปี ควรมีนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 4230 คน โดยแต่ละโรงพยาบาลจะต้องพิจารณาจำนวนนักเทคนิคการแพทย์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลต่อไป รายละเอียดดูได้จากดูได้ในส่วนประชาสัมพันธ์ทั่วไป