สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 17 มค.49

Admin |  2006-01-19 00:00:00 |  642 |  0 |  0 
 

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2549

ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

     ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบเรื่อง โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 42 คน ประกอบด้วยกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้แทนสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์และกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ในการสัมมนาดังกล่าวมีการบรรยาย การอภิปรายและการสัมมนากลุ่มย่อยดังนี้

                        1. การบรรยายเรื่อง ?ทิศทางและนโยบายการบริหารกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข? โดย นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                        2. การอภิปรายเรื่อง ?แผนกำลังคนและการพัฒนา? โดยมีวิทยากรคือ

นพ.อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

นายชุมพล สมร่าง       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รศ.เดชา ร่มไทรย์          ประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

ผศ. สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

                        3. การสัมมนากลุ่มย่อย 3 กลุ่ม

                         กลุ่มที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์

                         กลุ่มที่ 2 เทคนิคการแพทย์กับการคุ้มครองผู้บริโภค

                         กลุ่มที่ 3 เทคนิคการแพทย์กับงานสาธารณสุข

                         สำหรับรายละเอียดผลการสัมมนากลุ่มย่อย คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพจะได้สรุปเพื่อนำเสนอต่อสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคราวต่อไป

 

 

                2.    ผลการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2549

                    ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2549 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2549 คณะอนุกรรมการฯได้นำเสนอผลการสอบความรู้ต่อคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติผลการสอบ โดยในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ 596 คน สอบผ่าน  569  คน สอบไม่ผ่าน 27 คน สำหรับรายชื่อผู้สอบผ่านจะประกาศทาง web สภาเทคนิคการแพทย์ (http://www.mtcouncil.org) และ web ของกองการประกอบโรคศิลปะ (http://mrd-hss.moph.go.th)

                ผู้ที่สอบไม่ผ่านสามารถสมัครสอบความรู้ครั้งที่ 2/2549 ได้ที่สภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

                3. หลักสูตรพนักงานเจาะเลือด โรงเรียนอาชีวศึกษา เอกชน

                    คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาเรื่องที่ โรงเรียนจรัญรักษ์การบริบาล    ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนดังกล่าวได้เปิดสอนหลักสูตรพนักงานเจาะเลือด โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เรียนเกี่ยวกับการเจาะเลือดและความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นการเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่ตรงตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาที่สอนมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์จะต้องพิจารณาให้การรับรองก่อน รวมทั้งจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จึงมอบหมายให้เลขาธิการทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ตรวจสอบและแจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้อง รวมถึงให้เลขาธิการหารือกับกองการประกอบโรคศิลปะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะ และการประกอบวิชาชีพอื่นๆ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินการต่อไป