สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 21 กพ.49

Admin |  2006-02-24 00:00:00 |  746 |  0 |  0 
 

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 มีเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมดังนี้

1. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในกรณีที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอความร่วมมือจากสภาเทคนิคการแพทย์ให้จัดหาผู้ตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อร่วมในการตรวจมาตรฐานประจำปี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยจะทำการตรวจมาตรฐานทั้งสิ้นจำนวน 29 แห่ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้เสนอชื่อผู้ตรวจมาตรฐานจำนวน 6 ท่าน คือ

     1. นาง ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล

     2. พ.อ. หญิง เพ็ญประภา จันทร์บรรเจิด

     3. นางสาว อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์

     4. นาย จิระพล ถิรวิริยพล

     5. นาง อาภรณ์ หงส์ยันตรชัย

     6. ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้กำหนดประเด็นสำคัญที่สถานพยาบาล จำเป็นต้องจัดให้มี หรือดำเนินการตามมาตรฐานบริการเทคนิคการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเช่น มีเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ทำการ

ที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินการ

2. คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพได้รายงานข้อสรุปจากการสัมมนากลุ่มย่อย ในการสัมมนาเรื่อง ?การพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ? เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 ดังมีสาระสำคัญดังนี้

       กลุ่มที่ 1 เรื่อง ?การพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์? ที่ประชุมกลุ่มได้เสนอให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ ในด้าน

             1.  ความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ (Professional knowledge and skill) ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับแหล่งฝึกงาน การจัดทำคู่มือการปฎิบัติที่ทันสมัย คลินิกถามตอบเทคนิคการแพทย์ รวมถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ (CMTE)

             2. ทักษะในด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ศักยภาพและทักษะทางภาษา ศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสารกับสังคม การทำงานแบบบูรณาการ และการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น

      กลุ่มที่ 2 เรื่อง ?เทคนิคการแพทย์กับการคุ้มครองผู้บริโภค?

             ที่ประชุมกลุ่มเสนอให้มีแผนการพัฒนาเทคนิคการแพทย์กับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ โครงการสร้างเสริมสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ โครงการการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ โครงการการกำหนดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ราคาเครื่องมือและน้ำยา โครงการการจัดตั้งคณะกรรการไกล่เกลี่ย ลดปัญหาฟ้องร้อง(เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบวิชาชีพ)

         กลุ่มที่ 3 เรื่อง ?เทคนิคการแพทย์กับการพัฒนางานชันสูตรสาธารณสุข?

             ที่ประชุมกลุ่มได้ว่าควรมีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

            1. กำหนดบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ?ที่ใดมีแล็บ ที่นั่นมีเทคนิคการแพทย์? ควรมีการขยายงานไปในทางด้านพิษวิทยา งานคุ้มครองผู้บริโภค ยาเสพติด อาชีวอนามัย นิติเวชวิทยา เทคนิคการแพทย์ประจำ PCU และหอผู้ป่วยเช่น ICU. CCU เป็นต้น

           2.สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และความภาคภูมิใจของวิชาชีพ

           3.พัฒนาด้านการบริหารและการสร้างเครือข่าย

           4.พัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์วิชาชีพ เช่นการจัดงาน 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการจัดงานบริการชุมชนในวาระพิเศษต่างๆ

ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายนำข้อเสนอจากการสัมมนาไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์จะต้องมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในโอกาสต่อไป

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) ดังนี้

      1.ขออนุมัติจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกและบัตรประจำตัว CMTE ในใบเดียวกัน

       ที่ประชุมอนุมัติให้ดำเนินการโดยให้ประสานกับเลขาธิการ

      2. ขอจัดทำระบบและโปรแกรมสำหรับการดำเนินการด้าน CMTE ที่ประชุมให้คณะอนุกรรมการพิจารณาราย ละเอียดการดำเนินการ รวมถึงการจัดจ้างผู้มาดำเนินการ

     3. ขอให้สภาเทคนิคการแพทย์จัดหาสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

       ที่ประชุมมีข้อเสนอให้ขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาก่อน ในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยจัดหาที่ทำการของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งหากได้รับอนุมัติอาจใช้เป็นที่ทำการของศูนย์ศึกษาต่อเนื่องด้วย

    4. นำเสนอร่างข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องและร่างข้อบังคับว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้คณะกรรมการนำกลับไปพิจารณาและจะนำเข้าที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคราวต่อไป

    5. ขอให้สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาเรื่องการนับคะแนนว่าจะดำเนินการนับคะแนนได้หรือไม่ ที่ประชุมมีความเห็นว่าในขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องและข้อบังคับว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงยังไม่มีผลสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามอาจดำเนินให้คะแนนและนับคะแนนสะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของเทคนิคการแพทย์ได้

4. โครงการเกี่ยวกับบุหรี่

     4.1 โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย? ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

         ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามที่ นางคมเนตร เตียงพิทยากร นำเสนอโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย? ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เสนอให้แต่ละวิชาชีพดำเนินการ ทั้งนี้โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เทคนิคการแพทย์และสร้างความมีส่วนร่วมของเทคนิคการแพทย์ในการรณรงค์ให้ประชาชนที่มารับบริการทางเทคนิคการแพทย์ได้ทราบถึงพิษภัยของยาสูบ และแนะนำการลดการสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบในทุกรูปแบบ

    4.2 การเขียนตำราเกี่ยวกับบุหรี่

         ตามที่เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีโครงการเขียนตำราเกี่ยวกับบุหรี่เพื่อใช้สอนนิสิตนักศึกษาทางด้านสุขภาพ และได้ติดต่อให้สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมเขียนหนังสือดังกล่าว ทางเครือข่ายได้ขอรายชื่ออาจารย์ที่จะร่วมเขียนเพื่อที่จะได้ติดต่อมายังอาจารย์ที่จะร่วมเขียนโดยตรงอีกครั้ง คาดว่าตำราเล่มนี้จะสามารถเผยแพร่ได้ในเดือนมิถุนายน 2549 ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้ดำเนินการ