สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 28 มีค.49

Admin |  2006-04-01 00:00:00 |  763 |  0 |  0 
 

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2549 วันที่ 28 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี มีเรื่องที่พิจารณาในการประชุมดังนี้

                1. เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ติดตาม ได้แก่

                                1.1 เรื่องโรงเรียนสอนการเจาะเลือด

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบเรื่องการเปิดโรงเรียนสอนการเจาะเลือด ทางกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าโรงเรียนดังกล่าวยังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธิการรับทราบถึงข้อท้วงติงจากสภาเทคนิคการแพทย์และจะเก็บเรื่องพร้อมทั้งเอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ไว้เป็นหลักฐาน

                                1.2  การแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม

ตามที่สภาเภสัชกรรมได้สอบถามสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับการแก้ไข

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม ทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งความเห็นและขอให้พิจารณาในประเด็นเรื่องการตรวจติดตามระดับยา ซึ่งมีส่วนที่คาบเกี่ยวกับงานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในส่วนของการตรวจเลือดเพื่อตรวจระดับของยา

                                1.3  ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านพิจารณาจากกระทรวงสาธารณสุข

ทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ทางสภาเทคนิคการแพทย์ทราบเกี่ยวกับ

ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ที่สภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่ ร่างข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่างข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการอื่นๆที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิก และร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยตราของสภาเทคนิคการ แพทย์ ขั้นตอนต่อไปทางสภาเทคนิคการแพทย์จะต้องส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ในขณะเดียวกันทางเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์จะดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้และสภาอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว

                               

1.4  เรื่องผู้ช่วยผู้พิพากษา  

ตามที่มีสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ได้ร้องขอให้สภาเทคนิคการแพทย์

ประสานงานกับสำนักงานตุลาการศาลสถิตยุติธรรม ขอให้นักเทคนิคการแพทย์มีสิทธิในการสมัครสอบเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เลขาธิการได้รับแจ้งว่าสำนักงานตุลาการศาลสถิตยุติธรรมพิจารณาแล้ว ขอให้นักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานฯ กำหนดและประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ยื่นความจำนงต่อสำนักงานตุลาการศาลสถิตยุติธรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

               

                2.  การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์เสนอบริจาคเงินของสมาคมเทคนิคการแพทย์

จำนวน 1 ล้านบาทเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยขอให้สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำแผนการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์จะได้แจ้งขอความเห็นชอบการบริจาคเงินดังกล่าวจากสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2549

 

                3. การอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

                                ตามที่ได้มีการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 มีผู้ที่สอบผ่านและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวน 62 คนขออนุมัติการขึ้นทะเบียน เลขาธิการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจึงเสนอขออนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ประชุมได้อนุมัติตามที่เสนอและขอให้แจ้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดำเนินการส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

 

                4. การพิจารณาออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

                                ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 2 ฉบับ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับและร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้

1.            ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2.            ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

3.             ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง

4.            ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5.             ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกระทำการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สำหรับร่างข้อบังคับและร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ให้นำเสนอ

ใน web ของสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ก่อนนำเสนอกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

                                ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมคราวนี้ได้แก่ ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ที่ประชุมให้นำเข้าพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป และให้นำเสนอใน web ของสภาเทคนิคการแพทย์เพื่อขอข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ด้วย