สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 16 พค.49

Admin |  2006-05-18 00:00:00 |  420 |  0 |  0 
         คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

 2. กิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  นางคมเนตร เตียงพิทยากร ได้นำเสนอกิจกรรมของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดังนี้
  2.1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 จะมีการแถลงข่าวครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดินวิ่ง ขจัดภัยบุหรี่  ณ แพทยสมาคม
  2.2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2549 มีการจัดกิจกรรม ครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดิน วิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยสภาเทคนิคการแพทย์ส่งผู้แทนเข้าร่วม และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
  2.3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดโดยมูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ที่ถนนข้าวสาร โดยมี รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ อุปนายกสภาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
  2.4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก จัดโดย กระทรวงสาธารณสุขโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์
  2.5 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2549 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมวิชาการบุหรี่แห่งชาติประจำปี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
  2.6 การส่งผู้แทนเข้าร่วมในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  สภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วม คือ นางคมเนตร เตียงพิทยากร และผศ. บุษบา มาตระกูล


 3. ระเบียบการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
  นางวรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.... เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าว ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์รับไปดำเนินการแก้ไขและจะนำเสนอเพื่อการพิจารณาอีกครั้ง


 4. การอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  คณะกรรมการได้อนุมัติให้ผู้ที่ผ่านการสอบความรู้และยื่นขอขึ้นทะเบียน จำนวน 42 คน ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์


 5. การพิจารณาผลสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2549
  คณะกรรมการได้อนุมัติผลการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2549 โดยมีผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กำหนด จำนวน 10 คน


 6. การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
  ที่ประชุมได้พิจารณาตามที่กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์หารือที่ประชุมกรณีมีชาว ต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ จะสามารถสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้หรือไม่ ซึ่งเลขาธิการได้แจ้งให้ทราบว่าตามร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ชาวต่างชาติสามารถขอสมัครสอบความรู้ได้แต่ต้องเป็นไปตามที่สภาเทคนิคการแพทย์กำหนด รวมทั้งการสอบต้องใช้ภาษาไทย


 7. โครงการจัดทำ competency นักเทคนิคการแพทย์
  คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เสนอโครงการจัดทำสมรรถนะ (competency) ของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ประชุมเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการไปศึกษาก่อนนำมาพิจารณาอีกครั้ง