สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 มิย.49

Admin |  2006-06-23 00:00:00 |  594 |  0 |  0 
 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

                1. ร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ...

                         นางวรรณิกา มโนรมณ์ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ นำเสนอร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ....ตามที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4/2549 ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมรับหลักการร่างระเบียบดังกล่าวซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการของสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีข้อเสนอให้แก้ไขในบางประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

 

                2.   การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

                          ผศ. พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์     ซึ่งทางคณะได้ดำเนินการและเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2549 ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการจะได้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถาบันการศึกษาในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงเป็นแนวทางของสภาเทคนิคการแพทย์ในการรับรองมาตรฐานหลักสูตรในโอกาสต่อไป

 

                3.  การใช้คำนำหน้าชื่อนักเทคนิคการแพทย์

                       คณะกรรมการได้พิจารณาถึงการใช้คำนำหน้าชื่อนักเทคนิคการแพทย์  ที่ประชุมมีความเห็นว่าสมควรมีการออกข้อบังคับว่าด้วยการใช้คำนำหน้าชื่อ เพื่อกำหนดรายละเอียดรวมถึงข้อห้ามสำหรับบุคคลอื่นซึ่งมิได้มีคุณวุฒิในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใช้คำนำหน้าชื่ออันแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับดำเนินการร่างข้อบังคับและนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

 

                4.  ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ...

                       คณะกรรมการได้พิจารณาร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. ... ตามที่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการได้นำเสนอ โดยร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเทคนิคการแพทย์ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ที่ประชุมเสนอให้แก้ไขในบางประเด็นและให้กำหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในร่างข้อบังคับ              

 

                5.  การอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

                   ที่ประชุมได้อนุมัติให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์และสอบผ่านการสอบความรู้ จำนวน 6 คน ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

                     เลขาธิการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์และกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบของสภานายกพิเศษและอยู่ในขั้นตอนการประกาศใช้นั้น ขณะนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทำให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก การจัดสอบความรู้ การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ในขณะนี้สภาจะได้เร่งออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

 

                6. โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสการครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     ที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เสนอในการจัดกิจกรรมการให้บริการการตรวจทางเทคนิคการแพทย์และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยสภาเทคนิคการแพทย์จัดร่วมกับองค์กรทางด้านเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และภาคเอกชนต่างๆ ทั้งนี้นายกสภาเทคนิคการแพทย์จะได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในการดำเนินการต่อไป