สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 25 กค.49

Admin |  2006-07-27 00:00:00 |  745 |  0 |  0 
 

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่  6/2549 วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้

                1.  การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

                                ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนั้น ทางคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ดำเนินการแก้ไข และเสนอให้นายกสภาเทคนิคการแพทย์ลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป ระเบียบดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติใดที่ประสงค์จะให้สภาเทคนิคการ แพทย์รับรองคุณภาพ สามารถติดต่อคณะทำงานของสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้การรับรองห้อง ปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นกับความสมัครใจของแต่ละห้องปฏิบัติการ สำหรับขั้นตอนการสมัครขอเข้ารับการรับรองคุณภาพและรายชื่อคณะทำงาน ทางคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

                2.  การใช้คำนำหน้าชื่อเทคนิคการแพทย์

                                ที่ประชุมมีการพิจารณาถึงการใช้คำนำหน้าชื่อเทคนิคการแพทย์ ตามที่ราชบัณฑิตย สถานได้เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับคำย่อของเทคนิคการแพทย์ว่า ?ทนพ.?  สำหรับเทคนิคการแพทย์ชาย และ ?ทนพญ.?  สำหรับเทคนิคการแพทย์หญิง ที่ประชุมมีความเห็นว่านักเทคนิคการแพทย์อาจใช้คำย่อดังกล่าวนำหน้าชื่อได้ และมอบหมายให้เลขาธิการทำประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้าชื่อเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ทุกคนได้รับทราบต่อไป

 

                3.  การอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

                                คณะกรรมการได้อนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านความรู้และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 10 คน ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

  

                4.  การจัดเตรียมการสอบความรู้ประจำปี 2550

                                รศ.พรรณี พิเดช ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมการออกข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบความรู้ สำหรับการสอบความรู้ประจำปี พ.ศ.2550 ที่ประชุมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานความของเทคนิคการแพทย์ที่สภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาในเดือนเมษายนเป็นแนวทาง โดยเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะมีการประกาศให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ สำหรับการดำเนินการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ ให้นายกสภาเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

                                อนึ่งสำหรับการทดสอบความรู้ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2550 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550

 

                5. Competency ของเทคนิคการแพทย์

                                รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ อุปนายกสภาและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง Competency สำหรับเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเกณฑ์ที่อยู่ในร่างฉบับนี้ใช้สำหรับเทคนิคกาแพทย์ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามต้องมีรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ที่ประชุมเสนอปรับปรุงร่างดังกล่าวและเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติม

 

                6.  หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

                                ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา โดยชื่อเทคนิคการแพทย์สำหรับหลักสูตรที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วให้ใช้ชื่อเดิมคือ ?วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์). และชื่อย่อ ?วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)?  สำหรับหลักสูตรที่จะขอเปิดใหม่ ตามประกาศดังกล่าวให้ใช้ชื่อปริญญาระดับปริญญาตรีว่า ?เทคนิคการแพทยบัณฑิต? และใช้ชื่อย่อ ?ทพ.บ.?ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณา โดยเสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณา รวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักเทคนิคการแพทย์และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก่อนนำกลับมาพิจารณาอีกครั้ง

 

                7. ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์

                                คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ...ร่างข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับว่าด้วยการ กำหนดอำนาจและหน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา พ.ศ. ... และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาธิการดำเนินการเสนอให้สภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบต่อไป