สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 17 มิถุนายน 2548

Admin |  2005-10-05 00:00:00 |  603 |  0 |  0 
 

1.       ที่ประชุมมีมติให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี้

        1.1  คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  มีนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์บางท่านเช่น นางคมเนตร เตียงพิทยากร นางพิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ นางสาวมณีรัตน์ ฉัตรศิขรินทร นักเทคนิคการแพทย์จากส่วนราชการต่างๆ รวมผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัวบุคคลที่จะร่วมเป็นอนุกรรมการ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจะแต่งตั้งภายในสัปดาห์หน้า

               งานเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการจะดำเนินการคือ การพิจารณาเรื่องกรอบอัตรากำลังนักเทคนิคการแพทย์ สมรรถนะ (Competency) ของผู้ประกอบการเทคนิคการแพทย์ ปัญหาเรื่องแท่งเงินเดือนที่นักเทคนิคการแพทย์ยังข้องใจ คณะอนุกรรมการชุดนี้จะเร่งพิจารณาและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

             อนึ่ง ตามที่มีนักเทคนิคการแพทย์จำนวนหนึ่งได้ร้องเรียนขอให้สภาเทคนิคการแพทย์ขอให้หาทางช่วยเหลือ นักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลของรัฐนั้น คณะอนุ กรรมการ ชุดนี้จะเร่งพิจารณาหาทางออกที่เป็นไปได้โดยเร็ว ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีที่ทราบผลการหารือของคณะอนุกรรมการ

รายการไฟล์แนบ :
mt17-6-48.doc ( Filesize : 37 KB )