สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548

Admin |  2005-10-05 00:00:00 |  647 |  0 |  0 
 

สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

ครั้งที่ 10/2548

วันที่ 20 กันยายน 2548

---------------------------------------------------

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

                1.1 ประธานมอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์(นางมธุรส ชัยวรพร) รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงเรื่องแผนอัตรากำลังให้คณะ กรรมการได้ทราบ ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้พิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นสมควรปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่ได้จัดทำเสร็จแล้ว และให้ขอข้อมูลจากสถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าศึกษาและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำแผนอัตรากำลัง

รายการไฟล์แนบ :
mtmeet10_48.doc ( Filesize : 68 KB )