สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2548

Admin |  2005-10-23 00:00:00 |  880 |  0 |  0 
 

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11/2548 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1.       โครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอโครงการศึกษา

ต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(Continuing Medical Technology Education, CMTE) ต่อคณะกรรม การสภาเทคนิคการแพทย์เพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่างๆ เช่นการรับสมัครสถาบันหลัก สถาบันสมทบ และการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติให้ดำเนินการได้

2.       การจัดทำข้อสอบสำหรับการสอบความรู้

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบ หารือคณะกรรมการสภา

เทคนิคการแพทย์ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์  คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะ

อนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบ ในการจัดทำข้อสอบสำหรับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2549 ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 นี้จะมีการสอบความรู้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประชุมรับหลัก การและให้ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบดำเนินการ

3.       ร่างระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสภาเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้พิจารณาร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ..... ซึ่งเป็นระเบียบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา การรับรองผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสภาเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นซึ่งมาปฏิบัติงานของสภาเทคนิคการ แพทย์ ที่ประชุมได้รับหลักการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและให้เลขาธิการนำร่างระเบียบที่ได้ทำการแก้ไขแล้วเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวหน้า

4.       มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

ตามมาตรา 7 (1) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 กำหนดว่า

สภาเทคนิคการแพทย์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนั้นคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจึงเสนอต่อคณะกรรมการขอให้สภาเทคนิคการแพทย์รับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และขออนุมัติจัดพิมพ์มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ในนามสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์พิจารณาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่ประชุมอนุมัติให้ดำเนินการได้