สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพรวมตัวกันทำกิจกรรม มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Admin |  2005-12-01 00:00:00 |  615 |  0 |  0 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2548

 

คำขวัญองค์การอนามัยโลก ปี 2548

"Health Professionals and Tobacco Control"

(ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่)

 

ความเป็นมาของเครือข่ายฯ

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯเริ่มรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

สมาชิกครั้งแรก ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาล,นักสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม พ.ศ.2548) โดยรณรงค์เรื่องพิษภัยของบุหรี่

ต่อมา เดือน สิงหาคม พ.ศ.2548

เครือข่ายวิชาชีพฯได้เชิญชวนเพื่อร่วมวิชาชีพเข้าร่วมงานอีก 2 องค์กร คือ สภาเทคนิคการแพทย์ และสภากายภาพบำบัด และต่อมา มีสมาคมหมออนามัยเข้าร่วมทีมด้วย