สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

กรรมการดำเนินการแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Admin |  2005-12-01 00:00:00 |  758 |  0 |  0 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2548

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

แผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่

               

                ตามที่    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานกับองค์กรวิชาชีพสุขภาพในการปฏิบัติตามจรรยาปฏิบัติ (Code of Practice) ว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก    ขับเคลื่อนให้เกิดกระแสสังคมด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ    สร้างบุคลากรด้านสุขภาพให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ปลอดบุหรี่    และผลักดันให้มีการบรรจุเนื้อหาการควบคุมการบริโภคยาสูบในหลักสูตรของวิชาชีพสุขภาพ

 

                เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้  สสส. จึงขอประกาศให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการดำเนินการ    โดยมีองค์ประกอบและบทบาทตามที่กำหนดดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. .พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประธานเครือข่ายฯ

2. ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย          ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ     รองประธานเครือข่ายฯ

3..นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ               เลขาธิการเครือข่ายฯ

4. รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล        รองประธานเครือข่ายฯ

5. นพ.หทัย ชิตานนท์                             สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

6. .นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล        ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. .พญ.ชนิกา  ตู้จินดา                       แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ             ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นพ.มานพชัย   ธรรมคันโธ                แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ      ผู้แทนวิชาชีพแพทย์

9. รศ.พญ.อรทัย  ตันติศิรินทร์              แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ     

ผู้แทนวิชาชีพแพทย์

10. รศ.ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์                  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ          ผู้แทนวิชาชีพพยาบาล

11. นางสมหมาย  หิรัญนุช                   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ      

ผู้แทนวิชาชีพพยาบาล

12.ภก.คทา บัณฑิตานุกุล  สภาเภสัชกรรม                                           

ผู้แทนวิชาชีพเภสัชกร

13. ผศ.ดร.ภก.ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ  สภาเภสัชกรรม                             

ผู้แทนวิชาชีพเภสัชกร

14. รศ.ทพ.สุรสิทธิ์  เกียรติพงษ์สาร    ทันตแพทยสภา                             

ผู้แทนวิชาชีพทันตแพทย์

15. ทพญ.ศิริเพ็ญ   อรุณประพันธ์       ทันตแพทยสภา                             

ผู้แทนวิชาชีพทันตแพทย์

16. ผศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร               สภาเทคนิคการแพทย์                          

ผู้แทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

17. นายสมชัย  เจิดเสริมอนันต์            สภาเทคนิคการแพทย์                     

ผู้แทนวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

18. ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล          สภากายภาพบำบัด                         

 ผู้แทนวิชาชีพกายภาพบำบัด

19. ดร.รุ่งทิวา   วัจฉละฐิติ                    สภากายภาพบำบัด                           

ผู้แทนวิชาชีพกายภาพบำบัด

20. นายพรหมมินทร์   กันธิยะ              สมาคมหมออนามัย                         

ผู้แทนวิชาชีพหมออนามัย

21. นายวิเชียร  จิตต์พิศาล                   สมาคมหมออนามัย                        

ผู้แทนวิชาชีพหมออนามัย

22. ผศ.ดร.สุปรีดา   อดุลยานันท์         สำนักงานกองทุนสสส.                           

               

 

                ทั้งนี้   คณะกรรมการดำเนินการชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1.     กำหนดเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  ทิศทางการดำเนินงาน  และประสานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ    ตามทิศทางที่คณะกรรมการอำนวยการแผนงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่มอบหมาย    เพื่อดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2.     เสนอหลักเกณฑ์  เงื่อนไข   และวางแผนระบบการบริหารจัดการของแผนงาน    การอนุมัติโครงการย่อย  รวมถึง  หลักเกณฑ์ด้านบัญชีการเงินและการสนับสนุนโครงการย่อยภายใต้แผนงาน    โดยไม่ขัดกับระเบียบการพิจารณาสนับสนุนทุนของ สสส. รวมถึงไม่ขัดต่อสัญญาผูกพันและเอกสารประกอบสัญญา    ต่อคณะกรรมการอำนวยการ    และรับผิดชอบการอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมายจาก   คณะกรรมการอำนวยการแผนงานเครือข่ายฯ

 

3.     ดูแล   กำกับติดตามการบริหารแผนงานและภาพรวมของโครงการที่อนุมัติ    ให้มีความเหมาะสมทางวิชาการและความเป็นจริงของสถานการณ์    รวมถึงการทบทวนการดำเนินงาน    การกำหนดยุทธศาสตร์   เป้าหมายตามความเหมาะสม

 

4.       ดำเนินงานต่างๆ  เพื่อเสริมพลังและเร่งให้โครงการในแผนงานก้าวหน้าและเป็นรูปธรรม   สามารถนำเสนอต่อสาธารณะได้

 

5.       ดำเนินการประเมินผลภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพของแผนงานอย่างต่อเนื่อง

 

6.       หน้าที่อื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงานนี้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์