สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

จรรยาปฏิบัติสำหรับสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ(Code of Practice)

Admin |  2005-12-01 00:00:00 |  695 |  0 |  0 
 จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ
Code of Practice on Tobacco Control for Health Professional Organizations
 
1.      เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่บริโภคยาสูบ
 
2.      สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
 
3.      จัดเขตปลอดบุหรี่ในอาคารและสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
 
4.      ให้มีหัวข้อเรื่องการควบคุมยาสูบในการประชุมวิชาการ
 
5.      ซักประวัติการบริโภคยาสูบและการได้รับควันบุหรี่ของผู้ป่วย   แนะนำวิธีเลิกสูบโดยสอดแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานประจำ
 
6.      สอดแทรกเนื้อหาการควบคุมยาสูบในการเรียนการสอน
 
7.      เข้าร่วมกิจกรรมวันไม่สูบบุหรี่โลกอย่างแข็งขัน
 
8.      ไม่รับการอุดหนุนทุนจากอุตสาหกรรมยาสูบ
 
9.      ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการค้าหรือผลประโยชน์ใด ๆ  กับอุตสาหกรรมยาสูบ
 
10. ห้ามจำหน่ายสินค้ายาสูบในอาคาร / หน่วยงานที่ตนสังกัด
 
11. สนับสนุนการดำเนินโครงการควบคุมยาสูบของรัฐบาลอย่างแข็งขัน
 
12. ดำเนินการตามจรรยาปฏิบัตินี้และสนับสนุนทรัพยากรแก่การควบคุมยาสูบ
 
13. เข้าร่วมกิจกรรมการควบคุมยาสูบกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ
 
14. สนับสนุนการรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
 
 
องค์กรวิชาชีพสุขภาพ/องค์การอนามัยโลก เจนีวา มกราคม 2547