สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือโครงการทิศทางการพัฒนางานบริการงานเลิกบุหรี่และโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

Admin |  2005-12-01 00:00:00 |  1351 |  0 |  0 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2548

 

ความก้าวหน้า..สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ

 

(บทความนี้ เผยแพร่ในจดหมายข่าว เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพฯ ฉบับเดือน พย. 48)

 

 

           พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  พ.ศ. 2547  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  23 ตุลาคม  2547  และการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์   ชุดที่1  แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2548   กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เริ่มประชุมและปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นมา  ถือเป็นน้องใหม่ในวงการสภาวิชาชีพ

 

           สภาเทคนิคการแพทย์ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพฯ เปิดโอกาสให้สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายฯ   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

            สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพฯ  ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา  มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วดังนี้

 

          1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพฯ ให้กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ทราบ

 

           2. ประชาสัมพันธ์เรื่องเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพฯ ผ่านเว็บไซต์ สภาเทคนิคการแพทย์   (http://www.mtcouncil.org) และเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางเทคนิคการแพทย์(http://www.thaimedtech.org)  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เข้ามาอ่านจำนวนมาก

 

           3. ให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

                       3.1  โครงการจัดประชุมระดมสมองเรื่อง ?การพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  สาธารณสุขศาสตร์  และแพทย์ทางเลือก?(ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  2548)

                       สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมโครงการโดยเสนออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุม

 

            3.2  โครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ?ทิศทางการพัฒนางานบริการเลิกบุหรี่ โดยสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ" (ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2548)

            สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมโครงการโดยเสนอผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 5 ท่านเข้าร่วมประชุม

 

            3.3  การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

                 ขณะนี้มีผู้สนใจเสนอโครงการหลายท่าน  เช่น  อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยรังสิต  ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นและจังหวัดตรัง

 

                ท้ายที่สุดนี้  เนื่องจากวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  จะมีอายุครบ 50 ปี  ในเร็ว ๆ นี้     สภาเทคนิคการแพทย์ในนามของตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย  มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทย ภายใต้สโลแกนว่า 50 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ร่วมใจพัฒนาเพื่อสังคม